Waarom deze petitie

Kaart huidige situatie en bestemmingsplan Transferium De Punt

De provincie Drenthe wil een transferium realiseren bij de afrit Eelde- De Punt/ Glimmen.
De impact op het landschap en de leefomgeving van de omliggende dorpen zal groot zijn.

Wat houdt de realisatie van het transferium in

Wanneer de plannen doorgaan zullen de oost- en zuidzijde van de afrit één grote parkeerplaats vormen voor automobilisten, passagiers van het openbaar vervoer en fietsers. Passagiers kunnen zich van de oostkant naar de westkant begeven door gebruikt te maken van een tunnel die is voorzien van een lichtkunstwerk. Het omliggende landschap, wat een veel groter deel bestrijkt dan alleen het transferium, krijgt een volledig open karakter (lees: kaalslag en asfalt).

Oostzijde (zijde Glimmen):

-een parkeerplaats met minstens 200 parkeerplekken, met uitbreidingsmogelijkheid tot 500;

-bussen uit de hele regio komen hier bij elkaar;

-hier staat een centraal gebouw dat onder meer over wachtruimten beschikt;

-fietsenstalling en fietsenkluizen;

-auto’s van de A28 en N34 komen hier bij elkaar;

-de bestaande afrit wordt verlegd waardoor de weg meer ruimte in beslag neemt in een gebied dat onderdeel is van het Natuurnetwerk Nederland (NNN);

-de bestaande rotonde wordt verlegd  waardoor deze ook meer ruimte in beslag neemt en een nog groter deel van de NNN verloren gaat.

Westzijde (zijde De Punt/ Eelde)

-de bestaande afrit wordt verlegd, de huidige oever van het Noord-Willemskanaal verdwijnt;

-hier wordt een overstappunt gerealiseerd voor passagiers die met de bus richting het zuiden vertrekken;

Oostzijde en westzijde met elkaar verbonden middels een verlichte tunnel;

-de huidige onderdoorgang wordt gewijzigd en voorzien van een lichtkunstwerk.

Omliggende landschap:

-bomen en struiken verdwijnen en maken plaats voor kaalslag. Ook hiervoor geldt dat de ontwerptekeningen de zaken vele malen positiever voorstellen dan dat het in werkelijkheid zal zijn;

-het Ontwerp Bestemmingsplan Transferium De Punt d.d. 2 mei 2019 reikt vanaf de Groningerstraat gezien tot ca. 1,2 km naar het noorden en 580 meter naar het zuiden. Het totale project van het transferium beslaat een totale lengte van ca. 1,8 km lang en in doorsnee ca. 1 km. Dit is omvangrijk!

Waarom zijn wij tegen

Allereerst willen wij kenbaar maken dat wij voorstander zijn van verduurzaming, zo ook in het verkeer. Wij vinden echter dat dit niet ten koste mag gaan van kwetsbare natuurgebieden. Een transferium willen realiseren in een Nationaal Park is voor ons een NO GO.

Geen nut en noodzaak

-Haren beschikt al over een groot transferium die vaak niet volledig in gebruik is;

-de ring van Groningen wordt momenteel volledig aangepast, dit moet uiteindelijk voor voldoende doorstroming zorgen.

Vanuit de samenleving is geen behoefte

-dit tonen wij aan door het indienen van deze petitie;

-er zijn in het verleden diverse bezwaarschriften ingediend.

De infrastructurele plannen gaan ten koste van de natuur van onder meer het Nationaal Park Drentsche Aa

Het geplande transferium valt volledig binnen de contouren van het NP Drentsche Aa. Het NP Drentsche Aa gebied is één van drie nationale parken in Drenthe (samen met het Dwingelderveld en het Drents-Friese Wold) en wordt onder andere geprezen vanwege:

-het best bewaarde beek- esdorpenlandschap van West-Europa;

-oeroud landschap;

-het landschap waar bijzondere planten en dieren voorkomen;

-prehistorische monumenten.

Kortom: geen landschap waar je een mega parkeerplaats aanlegt en toe- en afritten zodanig verlegt dat dit ten koste gaat van de aanwezige en kwetsbare natuur.

De groene entree van Yde, De Punt, Eelde en Glimmen verdwijnt

In de huidige situatie is de entree van met name De Punt en Glimmen omgeven door groen met prachtig zicht op het beekdallandschap van de Drentsche Aa. Met de komst van een transferium zal de groene omgeving plaatsmaken van asfalt. Een gegeven waar toch geen enkele inwoner van deze of omliggende dorpen op zit te wachten?

Het leefgebied van vele diersoorten verdwijnt

Binnen de contouren van het project komen diersoorten zoals de otter, bever, roerdomp, bunzing en hermelijn voor. Met name de oever van het Noord- Willemskanaal, aan de westkant van het plangebied wordt door diverse dieren als foerageerterrein gebruikt maar ook als vast territorium/ rustgebied. Zo bevinden zich hier momenteel (februari 2022) 4 jonge otters van ca. 3 maanden oud en is dit een vaste broedplaats van de ijsvogel en een territorium van onder meer de bunzing en hermelijn.

Genoemde diersoorten zijn onder meer in het kader van de Wet Natuurbescherming en Habitatrichtlijn beschermd.

-wanneer de plannen tot uitvoering worden gebracht worden de dieren opzettelijk verstoord en in hun voortbestaan bedreigd;

-het bieden van een alternatief zoals een faunapassage is onvoldoende (dit weegt niet op tegen de gevolgen van het vernietigen van de habitat);

-de plannen hebben nadelige gevolgen voor de verbindingszone van dieren tussen oost- en westkant;

-verdere versnippering van het landschap neemt toe.

Verkeersdrukte, geluidsoverlast en lichtvervuiling

Met de komst van een omvangrijke parkeerplaats en overstapplaats is het vanzelfsprekend dat de verkeersdrukte en de geluidsoverlast in dit gebied toeneemt. Ook zal het terrein 24/7 verlicht moeten worden. Dit vinden wij niet passen in een Nationaal Park dat verschillende beschermniveaus geniet.

De infrastructurele plannen vinden plaats in een gebied die valt onder verschillende beschermniveausvenals de dieren die in dit gebied leven.

Natuurnetwerk Nederland (NNN)
De oostkant van het transferium (OV-knooppunt en gewijzigde oprit) valt binnen de contouren van het NNN. Het NNN is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter met elkaar verbinden en met het omringende agrarisch gebied. Meer asfalt strookt niet met de visie uit het NNN.

UNESCO Global Geopark de Hondsrug
Het plangebied valt binnen de grenzen van het UNESCO Global Geopark de Hondsrug. Van dergelijke ‘parken’ zijn er slechts 140 op de wereld. Om tot deze zeer selecte groep te kunnen toetreden stelt Unesco als voorwaarde:

“Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een Geopark maken inwoners, ondernemers, instellingen en scholen met elkaar dit verhaal zichtbaar. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving wordt omgegaan.”

Drentsche Aa-gebied aangewezen als Natura2000 gebied in de Wet natuurbescherming
Het Drentsche Aa gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In Natura 2000 gebieden worden plant- en diersoorten (die in Europa bedreigd zijn) en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden.

Het plangebied transferium ligt op minder dan 250 meter van het aangewezen Natura 2000 Drentsche Aa-gebied. Tussen het plangebied en het Natura 2000 gebied is geen bebouwing aanwezig waardoor je vanuit het plangebied direct zicht hebt op het Natura 2000 gebied. Op zo’n korte afstand is logischerwijs sprake van verwevenheid tussen beide terreinen. Door de komst van het transferium wordt voorbijgegaan aan het algemeen belang die de Wet natuurbescherming beoogt.

Bodem en grondwaterstromen (met dank aan prof. J.P. Bakker, ecoloog)
Het Drentsche Aa-gebied is afhankelijk van grondwaterstromen die ook buiten de directe omgrenzing van het gebied hun oorsprong hebben. Het grondwatersysteem omvat dus veel meer dan het Stroomdallandschap Drentsche Aa alleen. De variatie in samenstelling van dit grondwater bepaalt juist de bijzondere vegetatie in dit Natura 2000 gebied bij De Punt. Door aanleg van het Transferium neemt het verharde oppervlak toe met ca 2,6 ha en zal het overtollige regenwater via het riool worden afgevoerd. Daarmee wordt het onttrokken aan het regenwater dat via grondwaterstromen op weg gaat naar het Drentsche Aa- gebied. Dit is schadelijk voor de zich enigszins herstellende vegetatie. Zo leidt het Transferium in feite tot kapitaalvernietiging binnen het Natura 2000 Drentsche Aa- gebied, een project dat door jaren van inspanning en met veel provinciegeld tot stand is gekomen.

 Nationaal Park Drentsche Aa
Zie de toelichting hierboven onder ‘’De infrastructurele plannen gaan ten koste van de natuur van onder meer het Nationaal Park Drentsche Aa’’.